Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 

28 wiersze
732 B

<VirtualHost *:80>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
</VirtualHost>